Se mere på

Kontakt os

Se mere på

Kontakt os

Vedtægter

§1 Foreningens navn og hjemsted:
§1a Foreningens navn er Opera Frederiksberg af 1.marts 2012
§1b Foreningens hjemsted er Frederiksberg

§2 Foreningens formål:
Fremme af opera og klassisk musik, primært på Frederiksberg og i resten af Danmark. Herunder at udbrede kendskabet til opera og klassisk musik i samarbejde med andre foreninger og professionelle aktører.

§3 Medlemskab:
Foreningen optager som medlem enhver, der tilslutter sig foreningen formål, uanset bopæl.

§4 Eksklusion:
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§5 Tegningsret:
§5.a Tegningsret er retten til at skrive under på foreningens vegne. Ved beløb under 7.500 kr. kan kassereren underskrive alene. Større beløb kræver formandens eller et bestyrelsesmedlems medunderskrift
§ 5.b Regnskabsåret følger kalenderåret
§ 5.c Revision finder sted én gang årligt. Revisoren kan være et almindeligt medlem af foreningen. Vedkommende må ikke sidde i bestyrelsen eller være i familie med et bestyrelsesmedlem.

§6 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningen skal være demokratisk, og generalforsamlingen er det forum, hvor medlemmerne direkte deltager i beslutningsprocessen.

§7 Bestyrelse:
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
Indkaldelsen sker via hjemmesiden og mail til medlemmer, der har betalt kontingent.

§8
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter.

§9
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal være:

Valg af dirigent og referent
Årsberetning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag, som skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen i skriftlig format, så de kan optages i dagsordenen.
Valg til bestyrelse
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år
øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år
Suppleanterne er på valg hvert år.
Valg af revisor
Eventuelt

§10
Alle beslutninger på en ordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, som kræver tilsagn af 2/3 af afgivne stemmer. På en ekstraordinær generalforsamling træffes beslutning ved almindeligt flertal. Ved en eventuel opløsning skal der tages stilling til foreningens formue, (hvis der er en formue).

§11
Disse vedtægter træder i kraft på ekstraordinær generalforsamling, den 13. marts 2018

KONTAKT OS