Se mere på

Kontakt os

Se mere på

Kontakt os

Generalforsamling 6.3.2023 Dagsorden og referat

OPERA FREDERIKSBERG

Referat af

         Ordinær generalforsamling mandag den 6. marts 2023

                               På adr. H.C. Ørsteds Vej 34, st. Frederiksberg

DAGSORDEN i henhold til vedtægter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Årsberetning samt godkendelse heraf, fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf og fastlæggelse af kontingent.
  3. Indkomne forslag, der skal være fremsendt (på mail kirsten@moldam.dk) senest 28. februar 2023.
  4. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter.
  5. Valg af revisor.
  6. Eventuelt

Ad 1:

Knud Bagger valgtes som dirigent.

Kirsten Moldam valgtes som referent.

Ad 2:

Formanden redegjorde for det forløbne års aktiviteter m.m, hvilket godkendtes af de tilstedeværende.

Formanden beklagede den i forhold til vedtægterne korte indkaldelsesfrist, hvilket skyldes, at det hastede med at få genetableret vores cvr-nummer og dermed genåbnet bankkontoen.

 Forsamlingen godkendte dette.

Formanden foreslog, at kontingent for 2023 fastholdes på kr. 200,-, hvilket blev enstemmigt godkendt.

Ad 3:

Der var ikke indkomne forslag.

Ad 4:

Valg af formand:

Michael Engelbrecht, (valgt for 1 år)

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Knud Bagger, bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år)

Libuse Müller, bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år)

Erik Søgaard, bestyrelsesmedlem (valgt for 2 år)

Kirsten Moldam, sekretær, kasserer (valgt for 1 år)

Carsten Fun Andersen, suppleant (valgt for 1 år)

Ad 5:

Finn Chemnitz valgtes som revisor (valgt for 1 år)

Ad 6:

Intet til punktet.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen, formanden takkede forsamlingen for god ro og orden.

Forrige

Næste

KONTAKT OS